How to comebine pdf files

How to comebine pdf files

https://youtube.com/watch?v=mFUyuJ6AmM8

https://youtube.com/watch?v=iCzNPMBRVDQ